Nazad

Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

28.04.2021.

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Eksperimentalni podaci. Uočeno je da formirani tromb u Petrijevoj šolji kome je dodata natokinaza počinje da se razgrađuje nakon dva sata, a do kompletne trombolize dolazi nakon 6h delovanja natokinaze. Ujedno, veće doze natokinaze dovodile su do snažnijeg fibrinolitičkog efekta.

Istraživanja na animalnim modelima. Nastavak istraživanja na eksperimentalnom modelu tromboze plućne arterije kod miševa pokazao je da natokinaza zaustavlja sam proces tromboze i to mehanizmom koji je sličan aspirinu. Poređenje efekata natokinaze i plazmina u razlaganju indukovanog tromba karotidne arterije na animalnom modelu potvrdilo je bolje efekte natokinaze. Tada je sa primenom natokinaze uspostavljeno 62% inicijalnog protoka krvi kroz karotidnu arteriju, u poređenju sa 15,8% kod primene plazmina. Pored toga, laboratorijski je pokazano da natokinaza ispoljava snažan fibrinolitički efekat i deluje 4 puta snažnije od plazmina.

Klinička istraživanja. Ispitivanja kod ljudi potvrdila su da natokinaza pokazuje višestruke kardioprotektivne karakteristike. Fibrinolitički efekat natokinaze potvrđen je smanjenjem koncentracije fibrinogena, faktora koagulacije VII i VIII nakon primene ovog enzima, porastom produkata degradacije fibrina i D-dimera, kao i porastom koncentracije antitrombina vrlo rano nakon uzimanja samo jedne doze natokinaze. Za fibrinolitički efekat zaslužno je nekoliko mehanizama: direktno razlaganje fibrinskih niti, povećanje pretvaranja prourokinaze u urokinazu, povećanje aktivacije tkivnog aktivatora plazminogena (tAP) i razgradnja inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI-1).

Anti-aterosklerotski efekat natokinaze ogleda se u smanjenju veličine aterosklerotskog plaka i smanjenju debljine intima-medija kompleksa karotidne arterije. Pored toga, primena natokinaze dala je veću redukciju aterosklerotskog plaka karotidne arterije u poređenju sa ispitanicima koji su dobijali simvastatin. Dalja istraživanja su pokazala da natokinaza ispoljava hipolipemijski efekat, redukujući vrednosti ukupnog, LDL-holesterola i triglicerida. U kardioprotektivne efekte natokinaze ubraja se i antitrombocitni efekat. delovanjem ovog enzima na stvaranje tromboksana B2 i aktivaciju trombocita. Takođe, blag antihipertenzivni efekat natokinaze može značajno koristiti svim osobama sa povišenim kardiovaskularnim rizikom.

Natokinaza je dostupna u obliku dijetetskog suplementa Nattokinn® koji sadrži ekstrakt fermentisane soje(natokinaza NSK-SD® 2000 FU/g, FU – fibrinolitičke jedinice, u dozi od 100 mg) i folnu kiselinu (200 µg). Svakodnevna primena ovog preparata poboljšava endogenu fibrinolizu i smanjuje kardiovaskularni rizik. Važno je istaći bezbednost primene natokinaze. Dosadašnja istraživanja nisu zabeležila neželjene efekte ove suplementacije. Još važnije, natokinaza je deo ishrane populacije Japana hiljadama godina, što dodatno potvrđuje bezbednost ovog prirodnog oralnog fibrinolitika.

Reference:
1. Biol Pharm Bull 1995;18(10):1387-91.
2. Food Sci Technol. 2013;38:197–200.
3. Nutr Res 2009;29:190–6.
4. Biomark Insights 2018;13:1177271918785130.

Ostale vesti

28.04.2021.Veći broj kardioprotektivnih efekata u jednoj kapsuli Nattokinn®-a

Natokinaza je prirodan enzim izolovan iz japanskog obroka natto, za koji se na eksperimentalnim i animalnim modelima, a kasnije i u kliničkim studijama, pokazalo da ispoljava veći broj korisnih kardiovaskularnih efekata.

Saznajte više
23.02.2021.Smanjimo rizik od trombotskih komplikacija COVID-19 i pre pojave ove bolesti: prirodni enzim natokinaza

Još sa početkom pandemije ljudi su širom sveta počeli da se intenzivno interesuju za namirnice koje bi pojačale imunski odgovor organizma na novi koronavirus. Ovo je zapaženo i u Japanu, gde se na samom vrhu liste namirnica potencijalno protektivnih od COVID-19, pored belog luka i đumbira, našao natto. Iako ovaj tradicionalni japanski obrok ne nudi direktnu zaštitu od SARS-CoV-2...

Saznajte više
17.12.2020.Prevencija tromboze uz dodatne anti-inflamatorne i anti-oksidativne efekte: enzim natokinaza

Kako prevenirati trombozu, smanjiti kardiovaskularni rizik, a da to bude efikasno, bezbedno i prirodno? Trombolitički lekovi se veoma efikasni u razlaganju tromba, ali se primenjuju kada je “šteta već učinjena” – kod infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara. Ujedno ovi lekovi povećavaju rizik od krvarenja, te je vrlo važno proceniti hemoragijski rizik svakog pacijenta ponaosob. Kako je...

Saznajte više
03.12.2020.Bezbedna fibrinoliza u cilju primarne prevencije: enzim natokinaza

Zbog čega populacija Japana ima najniži rizik umiranja od kardiovaskularnih bolesti? Epidemiološke analize su pokazale da Japanci imaju najmanji kardiovaskularni mortalitet u poređenju sa drugim populacijama. Ovo se može tumačiti drugačijim stilom života, tradicijom i drugačijim navikama u ishrani populacije Japana. Važan sastojak u njihovoj ishrani jeste soja, dok se fermentacijom zrna soje...

Saznajte više
27.10.2020.Natokinaza – prirodni fibrinolitik koji ispoljava pozitivne metaboličke efekte kod dijabetičara

Osamdesetih godina prošlog veka grupa istraživača je iz tradicionalnog japanskog obroka, natto, izolovala jedan interesantan enzim kome je dala ime natokinaza. Pokazalo se da natokinaza ispoljava višestruke korisne kardiovaskularne efekte koji se mogu koristiti u prevenciji i terapiji kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mestu to su fibrinolitički i antitrombotski efekat natokinaze...

Saznajte više
17.10.2020.Bezbedno povećanje endogene fibrinolize: natokinaza u fokusu

Smatra se da je aterotromboza najčešći uzročnik akutnog koronarnog sindroma. Klinička prezentacija kod ovih bolesnika i vreme od pojave simptoma utiču na dalji izbor lečenja. Terapija izbora za STEMI bolesnike jeste perkutana koronarna intervencija (PCI) ukoliko je dolazak u salu za kateterizaciju moguć u određenom vremenskom okviru. Međutim, kod čak 20-25% STEMI pacijenata koji u stignu...

Saznajte više
30.09.2020.Natokinaza – potpuno prirodan, efikasan i bezbedan fibrinolik za sve koji brinu o svom kardiovaskularnom zdravlju

Ateroskleroza je hronično, inflamatorno oboljenje koje počinje rano u detinjstvu i progredira sa starenjem. Veoma dugo ova bolest može biti asimptomatska, i smatra se da kardiovaskularni (KV) faktori rizika (poput vrednosti holesterola, arterijskog pritiska, pušenja, i dr.) značajno utiču na prelazak u simptomatsku formu. Tada se, zavisno od lokalizacije aterosklerotskog plaka...

Saznajte više
16.09.2020.Nattokinn®, prirodni oralni fibrinolitik za poboljšanje kardiovaskularne prevencije

Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje prevenciji kardiovaskularnih (KV) oboljenja, kao i prepoznavanju i korekciji KV faktora rizika. Takođe, izučavaju se procesi koji su u osnovi aterotromboze kako bi se našla ključna mesta na koje je moguće delovati različitim lekovima i procedurama, počevši od formiranja aterosklerotskog plaka sve do konačne okluzivne tromboze.

Saznajte više